2018 11 05

SUSIJĘ TEISĖS AKTAI

Susipažinti su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro patvirtintu įsakymu dėl priėmimo į vidaus tarnybą GALI ČIA

Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose švietimo įstaigose vidaus reikalų centrinės įstaigos vadovo siuntimu bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvadu (toliau – Sąvadas), patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-01-05):

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9C347611A274/utNZItNqoR